muốn làm việc tốt thì đâu nhất thiết phải học đạo. còn nếu bạn muốn học đạo thì phải từ bỏ tất cả. gia đình,... tài sản... một lòng theo học đạo mới có kết quả được