A Di Đà Phật ... 99% người tu học Phật Pháp đều không biết cách trả lời về Tâm . Mà có muốn trả lời cũng khó vì không biết phải giải thích như thế nào . mà có giải thích cặn kẻ thì người nghe cũng chưa chắc đã hiểu nổi ...
Mình xin giới thiệu cho bạn Bộ Kinh Mà không ai mà không biết , những không phải ai cũng đọc .
Đúng vậy tu tâm mà không biết tâm là gì thì tu như thế nào ... Tu tịnh mà không biết cách phải làm sao để được tâm thanh tịnh . v.v.
Đều có trong Bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Đây là trang web bạn có thể vào đọc .
https://chulangnghiem.com