Miễn phí nhưng đi sai đường có bị đổ bê tông không? Hehehe!