Còn một vài thắc mắc không biết hỏi ai !
--------------------------------------------
Chữ ký ......