Căn tu không chỉ tồn tại ở ý và niệm, vạn vật sinh linh đều có thể tu. Minh, không, độ, hóa, khai, diệt, sinh.