Tiền bối nào có quyền này gửi mail giúp tôi. Xin cảm ơn!
skf2411@gmail.com