Đã ngu lại còn tham lam,cho nên con người.đi vào tà đạo,ảo tưởng vơ vét cho nhanh...xin cảm ơn,bài viết về chinh tà của bạn.