Con thông cảm ta ko có thời gian, nhìu lúc qua đây ghé tham quan nói đôi lời. Ta ko nằm trong giới hạn nên k có tuổi tác ! Ta ko nhận đệ tử nưa nên ko muốn qua lại với ai ! nếu có gì quan trọng cứ nt vào hop thư. Khi nao ta ghé vô đay ta xem ta tra lòi !