tâm tình .
mãi kiếp tương tư vạn lý sầu
ngàn năm tự cổ lý phong nhu
đa văn thất học vươn cung nỏ
hậu lý văn đề lãng sĩ phu.