Trần gian là 1 chốn nô đùa làm sao chơi cho đả để 4 muà về không.ayza ăn ngũ.đụ ĩa