Có hiền huynh hiền tỷ nào sắp tới về phủ giày không nhỉ? Gặp mặt giao lưu .