Ngụy tà tui cũng bị con yêu tinh dâm dục nằm permanent trong não 24/7 đây ..nhưng khác ở chổ Ngụy tà tui có môi trường có điều kiện để cà rà tống dâm bên ngoài cái giường cũ nát của tui nên không cần phải quay tay... :)
Nghề vẻ vang khó đạt !!!