Thông minh không quyết định tất cả. Thông minh như dân Do Thái mà vẫn phải chịu cảnh sống lưu vong trong 2000 năm. Tất cả cũng chỉ vì cái tội đóng đinh Chúa.