Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
Thông minh mà toàn phải làm tôi mọi cho Mỹ với Châu Âu chứ có tài cán gì đâu. Người VN mới là thông minh nhất
Thế giới ngoài xếp hạng đát nước theo chỉ số GDP. Mới đây là chỉ số hạnh phúc. Đó mới là 2 thứ yếu nghĩa hơn cái Thoòng minh kia.