Bạn inbox người này nhờ giúp đỡ thử xem, chính là người ở trong clip của timbanbonphuong đó

Bạn Đoàn Vũ Thanh Hoàng, Hướng Dẫn Viên DU LỊCH TỰ DO, THẦY PHÁP, THẦY PHONG THỦY, THẦY TƯỚNG SỐ
Địa chỉ Facebook: Đoàn Vũ Thanh Hoàng https://www.facebook.com/hoangdvi109?fref=nf