Tôi nghĩ quan tài cụ không thể bé như cái tiểu như thế được. Theo như các văn bản thời nay thì miêu tả khi trước cụ là người cao to, một người cao to sao đặt vừa vào cái quan tài bé bằng cái tiểu? Chỉ khi nào sang cát rồi mới còn xương mới cho vừa vào cái quan tài bé tí thế. Chả nhẽ, các văn bản viết về cụ là người tầm thước là sai? Có lẽ nào thân hình cụ lại thấp bé vậy ? Chung quy, chuyện tìm mộ cụ thì con cháu cụ là những người rõ nhất, chả đến lượt người ngoài !