Mở cũng được thôi, quan trọng là mở ở cấp độ nào...