tham khảo cho vui nha các bạn
......
THANH TÂM HỀ .....HẠ THỦ CÔNG PHU SONG TU TÁNH MẠNG từ 12H ĐÊM tý ngo mảo dậu hái thuốc bắt bếpnhúm lửa ..nấu thuộc chờ thuốc cạn thành dan ]
MINH MỤC HỀ .......NHẬN CHÂN TÁNH MẠNG DỈ XUẤT CHƠN LINH
.........
hơi thứ 1 mỡ nhâm[ đốc]
hơi thứ 2 khai đốc [nhâm]
hơi thứ 3 thủ khảm điền ly
hơi thứ 4 đan điền kết tụ
hơi thứ 5 tam hoa tụ đỉnh
hơi thứ 6 ngủ khí triều nguyên
hơi thứ 7 đan thành chơn linh xuất
hơi thứ 8 phục mệnh tam thanh
hơi thứ 9 đả phân ngôi vị
hơi thứ 10 tư tại ngao du
.....tánh ..thuôc về tâm .....mạng.... thuộc về thân
cho nên tu tánh không tu mạng ..chỉ có thể xuất thần phục mệnh ...DUY tánh mạng song tu mới mang thân phàm bay về phục mệnh
.............NÓI LÀ 10 HƠI THỞ ..nhưng thât ra là 108 hoi thở .....mổi lần là 36 hơi gọi là 1tiểu chu thiên ...3 lần là 1 đại chu thiên
bài này mình sưu tầm nha các bạn ....chỉ tham khảo cho vui thôi nha
thân