Không có đạo mạnh,đạo yếu.chỉ do giới truyền giáo lừa đảo.tổ tiên là tín ngưỡng dân gian,thờ nguồn gốc.trời đất,thần linh,tổ tiên sinh ra con cháu.chúa là trời,đất thần linh.củng không xem nhẹ tổ tiên chỉ không rờn rà thôi.đều tốt đẹp cả.