Một kẻ tự nhận ở trên chín tầng mây, thì chắc chắn là đã vĩnh biệt đôi đũa tre với cái bát gáo dừa từ lâu rồi, còn về đây nói lăng nhăng gì nữa! Coi chừng quỷ da xoa nó lại tịch thu mất cái thìa ăn cháo lú!