Theo mình biết thì có lẽ câu chú chưa thật chính xác đâu! ( Hoặc có thể mỗi vùng đọc chệch đi chăng?)