Chào bạn Thienhung_wu,
Hôm nay quay trở lại, thấy bạn dẵn kiên trì nghiên cứu Kỳ Môn, thật khâm phục.