Đây là một vài ví dụ tôi dùng pp phi tinh, môn vào cung giữa để nghiên cứu.
Trong các quẻ Dịch tôi hay dùng hào Ứng, vì nhân vật tôi không quen biết, và tin tức thì tôi lấy từ báo chí.
Chúc các bạn vui vẻ và tinh tấn trong học thuật.