Chỉ tiếc là các ví dụ về 'Kỳ Môn chiêm việc' khó tìm quá.