Thành viên ảo cũng nhiều là vì có người nhiều có đến 2,3... nicnammà khó kiểm soát được !!!