CHÀO MỪNG THÀNH VIÊN THỨ 50.000

Thành viên thứ 20000 đã xuất hiện vào tháng 9/ 2010

Thành viên thứ 30000 đã xuất hiện trong tháng 3/ 2011

Còn thành viên thứ 50.000 sẽ xuất hiện trong tháng 10/2011
rose4:kiss: