Tư duy về bốn loại thức ăn - ĐĐ Thích Phước Tiến

Phần đầu, đoạn thực, ĐĐ giảng về nhân quả của việc sát sanh

https://www.youtube.com/watch?v=22AD5Ack2Aw