PHƯƠNG CHÂM SỐNG CỦA DR.LONIST
DƠ CŨNG CHẾT
SẠCH CŨNG CHẾT
BIẾT MỚI SỐNG.
CÁI SỰ BIẾT HƠN NGƯỜI CỦA DR.LONIST Ở CHỔ, SỐNG DƠ NHƯNG BIẾT CÁCH LÀM CHO AI NHÌN VÀO CŨNG NGHĨ/TIN LÀ DR.LONIST SẠCH SẠCH SẠCH..
HAHA
VÀ MẤY CHỤC NĂM NAY DR.LONIST RẤT THÀNH CÔNG VỚI MẶT NẠ SẠCH CỦA MÌNH.