ÔNG-HÀNG-XÓM-MANG-LÒNG-SI-MÊ ( NGUYÊN VĂN ) ĐỆ NHẤT PHU NHÂN/MRS.DR.LONIST.