Tối hôm qua, trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta đọc tới “thiên
vương ở cõi Tam thập tam” đại biểu cho Sơ Địa Bồ Tát Hoan Hỷ Địa.
Tam thập tam thiên vương chính là thiên chủ cõi trời Đao Lợi, Ngài
tượng trưng cho ý nghĩa gì? Ngũ giới thập thiện. Nói cách khác, đó vẫn
là phước thứ nhất trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, “hiếu thuận cha mẹ,
tôn kính sư trưởng”, dùng tâm đại từ bi để tu mười nghiệp thiện, đó
chính là Hoan Hỷ Địa. Nếu chúng ta không thể y giáo phụng hành, ngay
cả tiêu chuẩn thấp nhất của thiện nam tử, thiện nữ nhân cũng không đạt
được, thì chúng ta học Phật cả đời có thể nói là chỉ kết thiện duyên với
Phật mà thôi, có thể thành tựu hay không? Không thể thành tựu. Thành
quả cao nhất cũng chẳng qua là đời sau được phước báo nhân thiên,
không thể nào liễu sanh tử, thoát luân hồi, chúng ta nhất định phải hiểu
đạo lý này.

http://ftp.budaedu.org/ebooks/pdf/VI170.pdf