trên
không trung mây lành kéo đến, hương hoa khắp nơi, thì ra là Dao Trì Kim Mẫu giá đáo, Thành
Hoàng ra miếu cung nghênh, Kim Mẫu nói với ―Cơ Ó‖: ―Con ngoan, tấm lòng hiếu thảo của
con thật là khiến người cảm động, nhưng Thành Hoàng là y chỉ làm việc, cha của con thọ tận,
phải vào âm giới, nay con mau chóng may áo ―Thanh Y‖ của ta, Thanh Y đại diện cho môn
nhân của ta, mau mau mặc cho ông ta, nếu ông ta mặc lên áo Thanh Y, tự nhiên sẽ do ta xử trí,
sẽ không phải đến cõi âm chịu khổ.‖

https://dialinhdatviet.files.wordpre...thang-ngan.pdf