Các anh/chị trong diễn đàn cho Hoàng hỏi có ai ở Hà Nội không ạ? Vì Hoàng muốn xem bói mà nghe nói ở Hà Nội có cô Thiết Kế Hằng My xem bói chuẩn lắm phải không ạ? Diễn đàn mình đã có ai hữu duyên gặp cô ấy chưa ạ? Các anh/chị chia sẻ cho Hoàng với ạ