Rất hay !
Như Ngụy quân tử đây rất xứng đáng với chức danh Thánh Lonist !!