Niệm phật một câu phước sanh vô lượng - niệm phật thì hãy niệm ngay phật tánh mình, niệm ngay chủ nhân ông của mình, nhắc nhở ai là chủ, ai là khách; đừng để khách lừa thì phước đức lắm đó...
Lễ phật một lễ, tội diệt hằng sa - tánh của tội vốn không, trở về chơn giác, đáo bị ngạn, tâm trung; chẳng chấp trước thiện ác và sống hẳn vào trí thật biết; ngay lúc này năng sở đều tịch, tội và chẳng tội chẳng còn vướng mắc, rỗng lặng bao trùm khắp pháp giới.
Do mới tập tu, nương phương tiện để dễ tiện bày, nhưng đừng mãi lo nhìn ngón tay mà quên đi mặt trăng.