Mình tin ma,quỷ,thần,thánh và thế giới âm là có thật.Vậy xin mạn phép hỏi mấy câu hại não sau:
-Những người bên Tây khi chết đi thì có xuống âm phủ giống ta không,nếu có thì họ nói bằng ngôn ngữ gì hay là mỗi nước 1 âm phủ riêng(diêm vương ở đó nói tiếng nước đó)
-Bên Tây họ không có tục thờ cúng,giỗ chạp..vậy nếu chết đi thì tất cả họ sẽ trở thành ma đói hết phải không?