Còn thiếu nhiều lắm bác Bin ơi...chẳng hạn như ở Việt Nam , không có con gì là họ không ăn...trừ mấy con bọ chét với rệp mà thôi.....