Ko nên luyện theo. Người nào đủ 3000 công quả thì mới luyện đc. Nếu nghiệp quả nặng chưa trả xong mà luyện thì sẽ bị nghiệp lực trì kéo, khó mà thành tựu.

Vả, người luyện phải có Hộ Pháp cân thần và bảo vệ. Nếu bạn nhận đc điển của Ngài trực tiếp dạy thì mới nên học cho.