Sanh Niệm Xứ Bồ Tát,生念處菩薩, Vị Bồ Tát thứ hai bên phải của Hư Không

http://vinhnghiemvn.com/tudienphatho...t_anh/p54.aspx