ật Tạng Bộ 2 – No. 999 (Tr. 518 Tr.519)
PHẬT NÓI KINH THỦ HỘ ĐẠI THIÊN QUỐC THỔ
_QUYỂN THƯỢNG_