Em chưa biết nhiều về đạo Hồi. Thế nhưng qua nhiều thứ (bao gồm cả cái này) là cũng quá đủ để biết được rằng: Đạo Hồi là một tôn giáo mang nặng tư tưởng về chiến tranh. Tôn giáo thì phải có những điều lành, hướng con người về chân thiện mỹ. Lãnh thổ rồi như không. Oai danh thì cũng hết.
Cảm thương thay cho những nạn nhân của IS.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT