OH MY GOD , những Kinh sách đó là fa2i un , có ji đau raaz, , vì Pháp Như lai thưc sư fa2i hiêu duoc nhieu việc ngaoi2 vấn ế đ1o ,,,,,
Con nhười tức là 1 đức Như lai thanh tịnh , Nhu7bng đầu tiên cpon nhười fa2i dút trừ mọi tham sân si ngà chấp , thanh tinh các ảo giác sinh tử nghiệp th2i khi đ1o Nó tức là
thủy tri26u dâng lên d8au sạch mọi nhiễm ô tan biến,, bầu trời trong sanh , nắng thí khắp nơi ,Chim và thú vật thanh bình dớn ánh nằng va 2gio1 nhe nhe ,,, Oh đây tức là nhưng ji cần biết hihii