[PDF]ðc trưng tín ngưng th Thiên Hu ðng bng sông Cu Long
vjol.info.vn/index.php/JSTD/article/download/19494/17168
Translate this page
by NN Thơ - ‎2015 - ‎Related articles
Thiên Hậu cung Vĩnh Kim (nay đã nhập vào Hỏa Ðức. Tinh Quân Miếu). 3. Ðồng Tháp. 2 miếu Thiên Hậu Phúc Kiến (Sa Ðéc) miếu Thiên Hậu Quảng Ðông (Sa Ðéc). 4. Bến Tre miếu Thiên Hậu Giồng Trôm, miếu Thiên Hậu Ba Tri,. Miếu Thiên Hậu An Thuận, Ba Tri miếu Thiên Hậu Tp. Bến Tre. 5. Vĩnh Long. 4. Thất phủ cổ ...