Kệ-Chú Chư Hộ Pháp - Trang 27 - TheGioiVoHinh.com
thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?746190-Kệ-Chú-Chư...
Dịch trang này
16 thg 10, 2016 - 20 bài đăng
能除诸秽而得清净一切事真言唵(喉中 声引呼一句)---矩(二合)噜---驮曩(二合)---虎(二合)[ .... Mantra: Om Vasundhara Svaha (Om Fasu Tali Soha)