Trong Kinh Trung A Hàm,Phật dặn sau khi đã nghe giảng về tứ diệu đế và bát chánh đạo,ta nên thực tập như lý tác ý để đưa chánh kiến vào đời sống hàng ngày.Các chữ như lý tác ý được sử dụng trong Kinh Phật Thuyết Tam Chuyển Pháp Luân.Thực tập như lý tác ý tức là khởi tâm chú ý tới một điều Phật đã dạy,và bắt đầu áp dụng nó.Mỗi ngày chúng ta có hai mươi bốn giờ đồng hồ để sống.Những việc chúng ta làm như nấu bếp,quét nhà,giặt áo và làm vườn,chúng ta đều phải làm trong tinh thần tu tập.Nghĩa là trong khi làm những công việc đó chúng ta phải áp dụng phương pháp chăm sóc thân thể ta và cảm thọ của ta bằng năng lượng của sự quán niệm