- Cái hiểu của @HoaLienTu đã gần chính xác rồi đó. Vì tới giai đoạn thất đại trả về cho thất đại, rồi lại duyên sanh thành "1 cái gì đó" là cực kỳ vi tế, rất khó có thể dùng ngôn từ mà diễn đạt.

- Tôi nói tới nói lui, cũng chỉ nói rằng: không có 1 cái ngã thường hằng, bất biến nơi 5 uẩn này. Nên cũng đừng nghĩ có "linh hồn, thần thức" với cái ý nghĩa nó giống như con người mình hiện tại, hoặc đời sau chúng ta sẽ mang hình hài là "con người"... tùy vào duyên sanh ra sao, nghiệp báo thế nào mà duyên khởi ra một DANH và SẮC mới, để tiếp tục luân hồi, trôi lăn.

Chúc an lạc. Mong hoan hỹ !