Túm lại là không giúp cái câu 1. :)

Còn phần này nhờ lulively hỏi dùm chắc đc.

2. Chừng nào con thành Phật.

*********************

Kêu chú hay ông cũng bình thường, biết đâu người căn cao, tu nhiều kiếp, Bóng kêu bằng ông cũng chẳng có gì là lạ. :)