" Biết đạo từ khi chửa lọt lòng
Trần gian bao thuở mấy ai thông
Tô đắp vun bồi nên chất thánh
Son sắt phái tông đến đại đồng"

Thấy bên Cao Đài, nhiều bạn chắc cũng bận rộn việc đạo, việc đời búa xua.

Ai đâu rảnh rổi mà viết này viết nọ, nhiều khi các bạn viết bài lên đây cũng chỉ là có hết trong kinh sách cả rồi. Điều ấy thì không cần thiết lắm, bởi vì hiện nay có quá nhiều phương tiện để chúng ta hiểu, biết được về tôn giáo của mình, thậm chí nhiều tôn giáo khác chúng ta cũng đọc và hiểu được phần nào đó.
Nhưng khi tạo ra chủ đề này tôi muốn các bạn trong đạo Cao, hoặc giả là người tu trong tam giáo cũng có thể vào đây viết cũng chẳng sao.
Chúng ta viết những gì, đó là những tâm tư, trăn trở của người tu, dù tu theo cách nào, tôn giáo nào cũng có những thắc mắc, suy nghĩ, khảo đảo này nọ...
Chính vì thế mà tu hành cần phải có bạn là vậy, đâu phải cứ một việc gì đó là đi hỏi giáo chủ, giáo tông, hay hộ pháp, tăng thống... gì đó được.

Vì đã là tâm tư thì nó rất là nhiều, đề tài rộng mở, các bạn có thể viết ra những suy nghĩ trong lòng, quẳng bỏ hết những gánh nặng vào đây, để mọi người cùng chia sẻ, biết đâu hóa ra lại hay thì sao.