E Đòi hỏi cũng đâu có cao lắm đâu ta...buồn hết sức... đã ế bao nhiêu năm trời rồi! hụ hụ