Chùa Hải Quang ở chợ Phạm văn Hai đang rất cần một bức tượng ngài Địa Tạng anh/chị có thể đến đó phát tâm cúng dường