Tại sao tượng Địa Tạng bồ tát lại khó quyên tặng hơn ạ ?